وبلاگ

شما اینجا هستید

مقاله‌های وبلاگ بازخورد

تجربه ساختن، ساختن برای ماندن در بازخورد

تجربه‌ای برای ساختن، ساختن برای ماندن

فروش / 0دیدگاه

در این نوشتار با بررسی عوامل اصلی «تغییر» فضای کسب و کار در حوزه کسب و کارهای کارگاهی و فروشگاه‌های کوچک می‌پردازیم و اینکه چطور تاریخ در این مورد تکرار می‌شود و راهکار برخورد با چالش‌های پیش رو رد مدل ذهنی ساختن جستجو می‌کنیم.

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

طرح کسب و کار / 0دیدگاه

اقتصادهای با ثبات و قدرتمند تنها در کشورهایی که دارای بخش‌های کسب و کار کوچک فعال، کارآفرین و موثر هستند، می‌تواند توسعه یابد چراکه در این کسب و کارهای کوچک بهینگی نه از جنس مقیاس، بلکه از تلفیق ایده-فرصت و برمبنای فناوری است.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟