بازار

شما اینجا هستید

بازار و محصول به کجا می‌روند-پاسخ

بازار و محصول به کجا می‌روند-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ارزش پیشنهادی در برگیرنده ویژگی‌های محصول

بازار و محصول به کجا می‌روند

بازار و محصول به کجا می‌روند

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

تمرین ادراک ارزش پیشنهادی و بخش‌بندی مشتری

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟