کمینه محصول پذیرفتنی

شما اینجا هستید

هنر کمینه محصول پذیرفتنی

هنر کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

هنر و کارکرد کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

کمینه محصول پذیرفتنی MVP

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

تحلیل ارزش پیشنهادی برای رسیدن به ویژگی‌های کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی وب و موبایل

کمینه محصول پذیرفتنی وب و موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

کمینه محصول پذیرفتنی در بستر وب موبایل

ارزش پیشنهادی و کمینه محصول پذیرفتنی

ارزش پیشنهادی و کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اجزا ارزش پیشنهادی و کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

کمینه محصول پذیرفتنی یا MVP چیست؟

مربیگری و مشاوره راه اندازی کسب و کار~مربیگری در بازخورد مبتنی بر روش توسعه مشتری در راه اندازی استارتاپ ناب و با به کارگیری حلقه یادگیری بازخورد می‌باشد.

مربیگری و مشاوره راه اندازی کسب و کار در بازخورد، مبتنی بر روش‌ استارتاپ ناب به بنیانگذارها کمک می‌کنه تا به صورت گام به گام، در مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار، تناسب محصول با بازار رو در 3 بخش‌ طراحی مدل کسب و کار، توسعه مشتری و توسعه محصول با مهندسی چابک، برای کمینه محصول پذیرفتنی اعتبارسنجی کنند.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟