فرآیند

شما اینجا هستید

فرآیند توسعه مشتری

فرآیند توسعه مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از پیشرفت‌های واقعاً جالب در مورد این دوره ...

خود کلیت فرایند «توسعه مشتری» است.

که می‌گه با فرضیه‌های بوم مدل کسب و کارتون شروع کنید،

و در حقیقت، آنچه که در عمل انجام می‌دهید، نوعی منفجر کردن بومه،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟