تاکتیک‌های قیمت‌گذاری پویا

شما اینجا هستید

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ-پاسخ

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مشخص شد ما اینکار رو، خیلی ساده کردیم.

سه مورد اول—قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه، قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش، یا قیمت‌گذاری مبتنی بر حجم--

تمامشون نمونه‌هایی از تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت هستند.

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و پویا در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ما تا اینجا درباره دو دسته از تاکتیک‌های قیمت‌گذاری که می‌تونیم داشته باشیم، صحبت کردیم.

تاکتیک‌های قیمت‌گذاری ثابت و قیمت‌گذاری پویا.

به انتخاب‌هایی که در اینجا در سمت چپ داریم، نگاهی بندازید

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟