بازار جدید

شما اینجا هستید

بازار جدید - تفصیلی

بازار جدید - تفصیلی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا نوع بازار بعدی یک بازار جدیده. مشتریان (در این بازار) امروز وجود ندارند.

و سوال واقعی اینه که، اگر اون‌ها وجود نداشته باشند، چطور درباره شما اطلاعات کسب بکنند؟

و حتی چطور مطلع بشن که لازمه تا در این بازار جدید باشند؟

بازار جدید

بازار جدید

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و حالا یک بازار جدید وجود داره و در اینجا مشتریان واقعا ناشناخته هستند.

تمام آنچه دارید یک بینش و مجموعه‌ای از فرضیه‌هاست، و آنچه که بهش امیدوارید اینه که برای ...

مشتریان محصولی تحولگرایانه فراهم کنید -- نه فقط بهبود تدریجی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟