بازار جدید

شما اینجا هستید

بازار جدید - تفصیلی

بازار جدید - تفصیلی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

نوع بازار بعدی یک بازار جدیده. مشتریان (در این بازار) امروز وجود ندارند. و سوال واقعی اینه که، اگر اون‌ها وجود نداشته باشند، چطور درباره شما اطلاعات کسب بکنند؟ و حتی چطور مطلع بشن که لازمه تا در این بازار جدید باشند؟ و به همین ترتیب، چطور می‌تونید از اندازه بازاری اطلاع داشته باشید؟

بازار جدید

بازار جدید

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در بازار جدید مشتریان واقعا ناشناخته هستند. تمام آنچه دارید یک بینش و مجموعه‌ای از فرضیه‌هاست، و آنچه که بهش امیدوارید اینه که برای مشتریان محصولی تحولگرایانه فراهم کنید -- نه فقط بهبود تدریجی بلکه بهبود تحولگرایانه. و خبر خوب و همچنین خبر بد اینه که در روز اول هیچ رقیبی ندارید؛

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟