بازارهای چند وجهی

شما اینجا هستید

بازارهای تک وجهی و چند وجهی استارتاپ

بازارهای تک وجهی و چند وجهی استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

یکی از مواردی رو که پیشتر، صحبت کردیم و در اینجا مایلم مجددا تأکید کنم

تفاوت بین بازارهای یک سویه و چند سویه است.

جاییکه، در بازارهای یک سویه، مشتری هم کاربره و هم پرداخت کننده.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟