کمینه محصول پذیرفتنی فیزیکی

شما اینجا هستید

کمینه محصول پذیرفتنی فیزیکی

کمینه محصول پذیرفتنی فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در اینجاست که تفاوت بین کانال‌های فیزیکی و بستر وب/موبایل در وهله اول وارد عمل می‌شه،

چراکه «کمینه محصول پذیرفتنی» برای یک کانال فیزیکی (یعنی چیزی که مستقیما از طریق فروشگاه‌ها،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟