کانال توزیع

شما اینجا هستید

اقتصاد کانال توزیع OEM

اقتصاد کانال توزیع OEM

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اقتصاد کانال توزیع OEM

بوم مدل کسب و کار  معرفی جزء کانال‌های توزیع

بوم مدل کسب و کار معرفی جزء کانال‌های توزیع

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

قسمت مورد مطالعه بعدی، کانال‌ها هستن. بررسی اینکه چطور محصول شما از اینجا، به دست مشتریان در اونجا می‌رسه؟

از کانال‌های توزیع به این منظور استفاده می‌کنیم.

نکته جالب در اینه که پیش از سال‌های 1990 میلادی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟