کانال‌های (توزیع) مجازی

شما اینجا هستید

کانال‌های (توزیع) مجازی

کانال‌های (توزیع) مجازی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مشارکت و کانال‌های توزیع مجازی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟