هدف کمینه محصول پذیرفتنی

شما اینجا هستید

هدف کمینه محصول پذیرفتنی-پاسخ

هدف کمینه محصول پذیرفتنی-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو در پاسخ به این پرسش که هدف کمینه محصول پذیرفتنی چیه؟

مشخص می‌شه که پاسخ بسیار ویژه است.

شما می‌خواهید که توانایی بخشی از محصول‌تون رو تست کنید و حداقل نیازهای مشتری رو برآورده کنید

هدف کمینه محصول پذیرفتنی

هدف کمینه محصول پذیرفتنی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

هدف کمینه محصول پذیرفتنی چیه؟

نگاهی به لیست بیاندازید و پاسخ مناسب رو انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟