نحوه محاسبه اندازه بازار

شما اینجا هستید

اندازه بازار جرسی اسکوئر

اندازه بازار جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مفهومیه که ما اون رو «بازار در دسترس قابل عرضه» می‌نامیم. به چند نفر می‌تونیم از طریق کانال فروش‌مون برسیم؟ خب، بیایید ببینیم که تیم جرسی اسکوئر چگونه ... به بازار در دسترس قابل عرضه‌شون،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟