منابع انسانی

شما اینجا هستید

منابع انسانی در استارتاپ

منابع انسانی در استارتاپ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

یکی دیگر از منابع کلیدی افراد مورد نیازمون هستند، ما بعضی اوقات برای این مورد از عبارت فانتزی منابع انسانی استفاده می‌کنیم ولی من به افراد مشغول در یک استارتاپ به عنوان دو مقوله مجزا فکر می‌کنم، یکی پیدا کردن کارکنان شایسته برای کار در استارتاپ، و دیگری مربوطه به شما به عنوان بنیانگذار

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟