مصاحبه با مشتری

شما اینجا هستید

صحبت کردن با مشتریان

صحبت کردن با مشتریان

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

همانطور که گفتیم، درک این سه مولفه ارزش پیشنهادی ...

با درک سه مولفه از بخش‌های مشتریان، ارتباط تنگاتنگی داره.

و در ارزش پیشنهادی، هدف یافتن کمینه محصول پذیرفتنیه.

و در بخشهای مشتریان هدف، درک جزئیات ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟