مسکن ها

شما اینجا هستید

مسکن‌ها-رتبه‌بندی

مسکن‌ها-رتبه‌بندی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

روش‌های دریافتن دردهای مشتریان

مسکن‌ها-مشکل یا نیاز

مسکن‌ها-مشکل یا نیاز

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ارزش پیشنهادی - حل مسأله یا رفع نیاز 

مسکن‌ها-فرضیه‌ها

مسکن‌ها-فرضیه‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مولفه تسکین دهنده درد در ارزش پیشنهادی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟