مراحل کشف مشتری

شما اینجا هستید

مراحل کشف مشتری - پاسخ

مراحل کشف مشتری - پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ترتیب مراحل کشف مشتری در فرآیند توسعه مشتری

مراحل کشف مشتری

مراحل کشف مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

کشف مشتری شامل چه مراحلیه؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟