مدیریت مخاطرات

شما اینجا هستید

مدیریت مخاطرات شرکای کلیدی

مدیریت مخاطرات شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در اینجا، بیایید درباره ریسک‌های مدیریت مشارکت‌ها فکر کنیم.

خب، بزرگترین خطر مدیریتی، چیزیه که من اسمش رو «عدم تطابق مقاومت ظاهری» می‌ذارم،

و مجددا، من چندین بار در مورد این موضوع در این درس صحبت کرده‌ام.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟