مدیریت مخاطرات

شما اینجا هستید

مدیریت مخاطرات شرکای کلیدی

مدیریت مخاطرات شرکای کلیدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

بزرگترین خطر مدیریتی، چیزیه که من اسمش رو «عدم تطابق مقاومت ظاهری» می‌ذارم، و مجددا، من چندین بار در مورد این موضوع در این درس صحبت کرده‌ام. که در یک استارتاپ، شما به ندرت در رادار یک شرکت بزرگ دیده می‌شید. در واقع، کل کارکنان شرکت‌تون احتمالا از کارکنان اداری-ستادی دفتر مدیریت‌

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟