فعالیت‌های کلیدی

شما اینجا هستید

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء فعالیت‌های کلیدی

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء فعالیت‌های کلیدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

پروفسور بلنک در این درس ضمن معرفی مفهوم به اهمیت و کاربرد فعالیت‌های کلیدی استارتاپ می‌پردازه و در درک بهتر این مفهوم به ما کمک می‌کنه

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟