فرضیه ها

شما اینجا هستید

دستاوردها-فرضیه‌ها

دستاوردها-فرضیه‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

دستاوردهای مشتری از ارزش پیشنهادی - مفروضات

مسکن‌ها-فرضیه‌ها

مسکن‌ها-فرضیه‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مولفه تسکین دهنده درد در ارزش پیشنهادی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟