شریک

شما اینجا هستید

چرا بهتره با دیگران شریک بشید-پاسخ

چرا بهتره با دیگران شریک بشید-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ اینکه چرا بهتره با دیگران شریک بشیم

چرا بهتره با دیگران شریک بشید

چرا بهتره با دیگران شریک بشید

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

چرا بهتره در فاز راه اندازی کسب و کار، با دیگران شریک بشید؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟