ساختار هزینه

شما اینجا هستید

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو در اینجا ما نهایتا به آخرین قسمت
بوم مدل کسب و کار می‌رسیم.

ما درباره ارزش پیشنهادی، بخش‌های مشتریان،

کانال‌های توزیع و ارتباطات با مشتریان

و جریان‌های درآمدی و

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ساختار هزینه

بوم مدل کسب و کار - معرفی جزء ساختار هزینه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و در نهایت، تمامی این قسمت‌ها در نیمه سمت چپ بوم با هم جمع می‌شوند و مخارج استارتاپ رو تشکیل می‌دهند.

چه مخارج و هزینه‌هایی باید برای اجرای این مدل کسب و کار صورت بگیره؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟