درآمدها

شما اینجا هستید

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، یک دیگه از موارد جالب اینه

که ما تیم‌هایی رو داریم که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دهند ...

و تیم جرسی اسکوئر یکی از بهترین نمونه‌های اون‌هاست که

شروع کردن به جمع‌آوری پارامترهای اقتصاد‌ی واحد کاری‌شون،

درآمدهای جرسی اسکوئر ۲

درآمدهای جرسی اسکوئر ۲

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

جریان‌های درآمدی تیم جرسی اسکوئر

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟