جلب مشتریان

شما اینجا هستید

جلب مشتریان در کانال وب و موبایل

جلب مشتریان در کانال وب و موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

جلب مشتریان در کانال توزیع وب و موبایل

جلب مشتریان در کانال فیزیکی

جلب مشتریان در کانال فیزیکی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

جلب مشتریان در کانال فیزیکی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟