توسعه آبشاری محصول

شما اینجا هستید

توسعه محصول آبشاری

توسعه محصول آبشاری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

روش توسعه آبشاری فرض می‌کنه از ابتدا نیاز مشتری رو به درستی درک می‌کنیم و پیامدش اینه که فرض می‌کنیم تمام قابلیت‌های مورد نیاز مشتری برای محصول رو هم می‌شناسیم. در حالیکه امروز می‌دونیم این فرض بر پایه درستی استوار نیست و در شرایط امروز نیاز به فرآیندهای متفاوت با مفروضات واقعی تر داریم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟