توزیع محصول

شما اینجا هستید

پیچیدگی‌های توزیع محصول-پاسخ

پیچیدگی‌های توزیع محصول-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

انتخاب کانال توزیع با توجه به پیچیدگی‌های محصول 

پیچیدگی‌های توزیع محصول

پیچیدگی‌های توزیع محصول

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

تعیین کانال توزیع فیزیکی مطابق پیچیدگی محصول

توزیع محصول در بستر وب موبایل

توزیع محصول در بستر وب موبایل

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

توزیع محصول بر بستر وب و موبایل

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟