تناسب کانال توزیع با سودآوری

شما اینجا هستید

تناسب کانال توزیع با سودآوری-پاسخ

تناسب کانال توزیع با سودآوری-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

تناسب کانال توزیع با سودآوری - پاسخ به چالش - خب، فروش مستقیم #۲ بود، OEM شماره #۱ بود، توزیع کننده‌ها #۴ بود و خرده فروشان #۳ بود. کارتون خوب بود.

تناسب کانال توزیع با سودآوری

تناسب کانال توزیع با سودآوری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

تناسب کانال توزیع با سودآوری - برای آزمون اینکه آیا شما نمودارهای کانال توزیع رو به درستی فهمیدید، نمودار کانال مناسب رو با کانال متناظرش مطابقت بدید و عدد مناسب رو در داخل هر جعبه بنویسید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟