برنامه ریزی اولیه

شما اینجا هستید

برنامه‌ریزی اولیه-پاسخ

برنامه‌ریزی اولیه-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ اینه که وقتی برای یک محصول اولیه طرح‌ریزی می‌کنید، مهمترین چیز یافتن ...

قابلیت‌های مناسب برای حل مساله برای گروه مشخصی از مشتریانه.

برنامه‌ریزی اولیه

برنامه‌ریزی اولیه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در زمان طرح‌ریزی یک محصول اولیه، مهمترین چیز کدام است؟ اون رو, از لیست زیر انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟