برنامه ریزی اولیه

شما اینجا هستید

برنامه‌ریزی اولیه-پاسخ

برنامه‌ریزی اولیه-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

وقتی برای یک محصول اولیه طرح‌ریزی می‌کنید، مهمترین چیز یافتن ... قابلیت‌های مناسب برای حل مساله برای گروه مشخصی از مشتریانه. دستیابی به قابلیت‌های رقابتی کاریه که به انجامش عادت داشتیم، در واقع یک استراتژی برای ورشکستگیه.

برنامه‌ریزی اولیه

برنامه‌ریزی اولیه

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

مهمترین عامل در طراحی محصول در زمان طرح‌ریزی یک محصول اولیه، مهمترین چیز کدام است؟ اون رو, از لیست زیر انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟