بخش های مشتری

شما اینجا هستید

ارتباط بین ارزش پیشنهادی و بخش‌های مشتری-پاسخ

ارتباط بین ارزش پیشنهادی و بخش‌های مشتری-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ «تناسب محصول با بازار» است؛ -- یافتن توازن مناسب ...

بین سطح «کمینه محصول پذیرفتنی» و الگوهای (رفتاری) تیپ شخصیتی مشتریان.

ارتباط بین ارزش پیشنهادی و بخش‌های مشتری

ارتباط بین ارزش پیشنهادی و بخش‌های مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

چه نامی برای رابطه بین ارزش پیشنهادی و بخش مشتریان انتخاب کردیم؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟