اشتباهات رایج

شما اینجا هستید

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اشتباهات رایج در مورد جریانات درآمدی

اشتباهات رایج در مورد ارزش پیشنهادی

اشتباهات رایج در مورد ارزش پیشنهادی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اشتباهات رایج در خصوص ارزش پیشنهادی

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟