درس‌های بازخورد

شما اینجا هستید

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

شرکا، منابع کلیدی، فعالیت‌ها و هزینه‌های تیم استارتاپی جرسی اسکوئر

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

درآمد و هزینه‌های تیم جرسی اسکوئر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

درآمد و هزینه‌های تیم استارتاپی جرسی اسکوئر

شاخص‌هایی که در استارتاپ‌ها اهمیت دارند

شاخص‌هایی که در استارتاپ‌ها اهمیت دارند

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

شاخص‌های کلیدی عملکرد در استارتاپ

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

هزینه‌ها و ساختار هزینه در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ساختار هزینه در استارتاپ

مالکیت فکری در استارتاپ-پاسخ

مالکیت فکری در استارتاپ-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ چالش مالکیت فکری در استارتاپ

مالکیت فکری در استارتاپ

مالکیت فکری در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

چالش مالکیت فکری در استارتاپ

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بررسی تفصیلی مالکیت فکری استارتاپ‌ها

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بررسی اجمالی مالکیت فکری استارتاپ‌ها

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

کارکنان شایسته و فرهنگ در استارتاپ‌ها

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

منابع انسانی و فرهنگ سازمانی استارتاپ

منابع انسانی در استارتاپ

منابع انسانی در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

منابع (نیروی) انسانی در استارتاپ

صفحه‌ها

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها