طرح کسب و کار رویکرد تکاملی

شما اینجا هستید

تدوین طرح کسب و کار با رویکرد تکاملی

/ 0دیدگاه

تاریخ اقتصاد به خوبی نشان می‌دهد که اقتصادهای با ثبات و قدرتمند تنها در کشورهایی که دارای بخش‌های کسب و کار کوچک فعال، کارآفرین و موثر هستند، می‌تواند توسعه یابد چراکه